قرارداد سه طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در استان اردبیل منعقد شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از استقبال و عقد قرارداد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سه فرصت یا بسته پیشنهادی برای توسعه صنعت گردشگری این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201560/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF