قائم مقام وزیر: میراث‌فرهنگی با ابزار هنر به مردم معرفی شود


یزد_ ایرنا _قائم‌ مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی را باید با کمک اصحاب هنر به مردم معرفی کنیم زیرا هنر مهمترین ابزار در این زمینه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033254/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF