فیلم I ملاحبیب الله شریف کاشانی


کاشان _ ایرنا _ ملاحبیب الله شریف کاشانی فرزند مرحوم “ملاعلی مدد” در سن ۱۸ سالگی به درجه اجتهاد نایل شد، از آن عالم بزرگ بیش از ۱۶۰ عنوان اثر در موضوعات فقهی، اصول تفسیر، حدیث، عقاید، ادبیات، منطق، عرفان و علوم غریبه و حدود هشت هزار بیت شعر به جای مانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109851/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C