فیلم I مسجد خسرو اردستان شاهکار معماری عصر صفوی


کاشان _ ایرنا _ مسجد خسرو اردستان از جاذبه های گردشگری این شهرستان می باشد که در سه طبقه بنا شده و از شاهکارهای معماری عصر صفوی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120227/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C