فیلم/کارگاه شَعربافی در کاشان


کاشان- ایرنا- شَعربافی هنری کهن در کاشان است و به گفته پیشکسوتان این رشته تا ۶۰ سال قبل یک هزار کارگاه شَعربافی در کاشان فعال بود اما در حال حاضر چرخ این صنعت، کند می چرخد و تنها ۲۵ کارگاه شَعربافی در این منطقه فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962555/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86