فیلم | مسجد جامع تاریخی سجاس اثری از دوره سلجوقیان


زنجان – ایرنا – مسجد جامع تاریخی سجاس اثری از دوره سلجوقیان در شهرستان خدابنده است که در بهمن ۱۳۵۳ با شماره ثبت ۱۰۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226526/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86