فعال میراث‌فرهنگی: بافت تاریخی شیراز به ثبت ملی برسد


شیراز- ایرنا- سیامک بصیری کارشناس و فعال حوزه میراث و بافت تاریخی با تأکید بر اینکه هیچ تخریب جدیدی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است، پیشنهاد داد که پرونده این منطقه فرهنگی تاریخی به عنوان یک عنصر واحد در سطح ملی به ثبت برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024080/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF