فرهنگ ایرانی اسلامی میل به جدایی ندارد/ چاره‌ای جز هم‌جوشی نداریم
تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی گفت: فرهنگ ما ایرانیان فرهنگ «سیمرغ» است که در عین تعدد و تکثر و تنوع، یکپارچه و واحد است، فرهنگ ایرانی اسلامی که میل به جدایی نداشته و ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113795/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85