فارس میزبان ۱۰ رویداد گردشگری خوراک در نوروز۱۴۰۲


شیراز – ایرنا – مسئول هماهنگی امور معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: بیش از ۱۰ رویداد در قالب برنامه‌های ویژه و کارگاه آموزشی گردشگری خوراک در استان فارس با همکاری فدراسیون گردشگری خوراک برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069329/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2