عملیات بازسازی مقبره شهید رئیسعلی دلواری در نجف اشرف آغاز شد


بوشهر – ایرنا – مسئول ستاد عتبات عالیات بخش دلوار شهرستان تنگستان گفت: عملیات بازسازی مقبره سردار مبارزات ضد استعماری جنوب ایران؛ شهید رئیسعلی دلواری در قبرستان وادی السلام نجف اشرف آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104201/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF