عضو انجمن موبدان ایران: به جشنهای مهرگان و سپندارمزگان در جای خود احترام بگذاریم


تهران- ایرنا- عضو انجمن موبدان ایران گفت: به هر کدام از جشن‌های مهرگان و سپندارمزگان در جای خود احترام بگذاریم و آنها را بزرگ بداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040665/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C