عزم جهاد دانشگاهی برای راه‌اندازی بزرگترین زیست‌بوم فرهنگ و هنر/سازمان‌ها حمایت کنند


تهران- ایرنا- رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه، این مجموعه توانمند آماده انجام ماموریت‌های بزرگ برای کشور است، از دولت خواست این نهاد را برای راه‌اندازی دهکده بزرگ علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به منظور حمایت تخصصی از نوآوران و ایده‌پردازان عرصه هنر و علوم انسانی یاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091677/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7