طرح پژوهشی تحلیل پرونده‌های ملی ثبت میراث‌ناملموس انجام شد


تهران- ایرنا- طرح پژوهشی تحلیل انتقادی محتوای (خام) پرونده‌های ملی ثبت میراث‌ناملموس و کارآمدی آن در راستای پرونده‌های جهانی در پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956508/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF