طرح‌های دریامحور، ماموریت ویژه دولت سیزدهم برای دانشگاه ساحلی مازندران


ساری – ایرنا – دولت سیزدهم با رویکرد جدید و حمایت رشته‌های دانشگاهی با اقتصاد دریا محور و در راستای حل مشکلات پیش روی مردم و ایجاد اشتغال پایدار ماموریت ویژه ای را برای دانشگاه معین مازندران واقع در ساحل خزر تعریف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208711/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C