ضعف مازندران در جذب گردشگر خارجی و جاذبه‌هایی که ناشناخته مانده است


ساری- ایرنا- مازندران به لحاظ دارا بودن ظرفیت متنوع و متعدد در عرصه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی همواه کانون حضور میلیونی مسافران از داخل کشور است اما ناشناخته ماندن این ظرفیت ها باعث شده تا در مقابل جمعیت داخلی فقط ۶۵ هزار گردشگر خارجی از این استان در سال گذشته بازدید کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116024/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87