ضرورت ایجادبازارچه‌ ساحلی صنایع دستی درغرب مازندران،ازرونق فروش تاتوسعه گردشگری


نوشهر- ایرنا- غرب مازندران به لحاظ تنوع تولیدات صنایع دستی از جایگاه مهمی برخوردار است که به اعتقاد کارشناسان گردشکری، ایجاد بازارچه های صنایع دستی علاوه بر رونق فروش محصولات تولیدی هنرمندان و افزایش اشتغالزایی، یکی از راهکارهای متعالی برای توسعه پایدار صنعت گردشکری در این منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019376/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4