ضرغامی: سال های قبل در سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی کم کاری شد


تبریز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: متاسفانه در سال های گذشته در زمینه سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و نشاط کم کاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995094/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%85