ضرغامی: حمایت از سرمایه گذاران برای رونق گردشگری/بودجه میراث اصلاح می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری از طراحی و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام خبر داد و گفت: سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های خوب کشور هسند، می‌توانند پروژه هایی را بدون طی کردن بوروکراسی‌های اداری انتخاب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002365/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB