ضرغامی: انتخاب اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری اکو دقیق و عالمانه بود


اردبیل – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: انتخاب اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو انتخاب دقیق، درست ، عالمانه و کارشناسی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094312/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87