صنایع دستی کردستان آمیخته‌ای از عشق و هنر


سنندج- ایرنا- صنایع دستی حاصل تلاش مردان و زنان هنرمندی است که با هنر خود فرهنگ‌هایی گران بها از مناطق مختلف خلق می‌کنند، فرهنگ‌هایی که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088646/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1