صنایع‌دستی هنر و هویت است/ توجه ویژه رئیس‌جمهوری و دولت به صنایع‌دستی


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: صنایع‌دستی هنر و هویت ایران است و ایرانیان در طول هزاران سال در حوزه صنایع‌دستی فعالیت داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991808/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C