صدای آواها و نواهای عاشورایی ۱۲ استان کشور از شیراز به گوش می‌رسد


شیراز – ایرنا – دبیر دومین سوگواره آیین‌ها، آواها و نماهای عاشورایی کشور گفت: حضور ۱۳ گروه از ۱۳ استان کشور برای اجرا در سوگواره‌ ملی آیین‌ها، آواها و نواهای عاشورایی شیراز قطعی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192831/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF