صادرات صنایع دستی خراسان جنوبی ۵۱۵ هزار دلار درآمد داشت


بیرجند – ایرنا – معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: صادرات گمرکی و چمدانی صنایع دستی استان در یک سال اخیر ۵۱۵ هزار دلار درآمد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134218/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA