شکوه هفت هزار ساله؛ از بزرگترین تک بنای سنگی کشور تا شهر الهه آب و فراوانی


کرمانشاه – ایرنا – شکوه تمدن هفت هزار ساله گودین تپه، عظمت و صلابت معبد آناهیتا به عنوان بزرگترین تک بنای سنگی کشور و چشمه سراب های بی مثال و مواهب بی نظیر طبیعی را می توان در کنگاور شهر الهه آب و فراوانی مشاهده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056544/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87