شالبافیان: نگاه ما به حوزه گردشگری در برنامه هفتم صنفی تشکلی است


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نگاه ما به احکام برنامه هفتم توسعه صرفا دولتی و ایجاد ساز و برگ برای دولت نیست، بلکه نگاه صنفی تشکلی حوزه گردشگری است، 


منبع: https://www.irna.ir/news/85192207/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C