سیستان و بلوچستان؛ دیار نوازندگی دست بر سفال کلپورگان و سوزن دوزی چانف


زاهدان- ایرنا- سیستان و بلوچستان مهد هنر و جلوه‌گاه ظرافت و هنر مردان و زنان این دیار باستانی بوده که قدمت هنرشان به صدها سال پیش بر می‌گردد و این مهارت سینه به سینه به نسل امروز منتقل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955470/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86