سه باب خانه تاریخی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان تخریب شد


اصفهان – ایرنا – به گفته کارشناسان میراث فرهنگی یک باب خانه واجد ارزش تاریخی به همراه دو خانه دوران پهلوی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان در روزهای اخیر تخریب و به پارکینگ خودرو تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038451/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF