سنگ‌نگاره ساسانی؛ سرباز یا بزرگ‌زاده؟


تهران- ایرنا- سنگ‌نگاره ساسانی را که از انگلیس به ایران بازگردانده شده است، چه بنامیم؟ سرباز یا بزرگزاده ساسانی. بررسی‌های تطبیقی، دستگاهی و آزمایشگاهی قطعا ابعاد جدید از این اثر دو هزار ساله را روشن خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156245/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87