سمنان رتبه دوم کشور را در ثبت جهانی کاروانسراها دارد
سمنان- ایرنا- مسوول ثبت آثار و تعیین حریم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: سمنان با ثبت جهانی پنج کاروانسرا از ۵۴ کاروانسرای تاریخی در قالب پرونده «کاروانسراهای ایران» رتبه دوم کشور را از لحاظ تعداد کاروانسرای ثبتی از آن خود کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231358/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF