سمنان بیشترین کاروانسرای آماده ثبت در یونسکو را دارد+ فیلم


تهران-ایرنا- مدیر بنیاد ایرانشناسی شعبه سمنان گفت: بیشترین کاروانسراهایی که قرار است امسال در یونسکو ثبت جهانی شود مربوط به این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974768/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85