سبقت مازندران از رقبا در توسعه گردشگری سلامت


ساری – ایرنا – گردشگردی سلامت که همواره مسوولان ارشد مازندران از آن به عنوان مهم‌ترین راهبرد سالجاری نام می برند اکنون بر روی ریل توسعه قرار گرفته و داده ها در این زمینه بیانگر برداشتن گام های اساسی در این بخش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172093/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA