سالانه ۹۰ میلیون نفر-ساعت گردشگری دانش‌آموزی اجرا خواهد شد


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت طبق سند انتظار، ما را مکلف کرد ۹۰ میلیون نفر ساعت در سال برای دانش آموزان گردشکری اجرا کنیم؛ ۴ روز گردشگری روزانه و دو روز گردشگری با بیتوته که این ظرفیت در هیچ جایی وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025041/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF