ساخت سریال شاه اسماعیل صفوی پیگیری می‌شود


اردبیل-ایرنا – وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: اقدامات لازم جهت آغاز ساخت سریال شاه اسماعیل صفوی پیگیری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094751/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF