رویکردها برای حفظ بافت تاریخی شیراز؛ از ثبت ملی بافت تا تشکیل شورا


شیراز-ایرنا-انعکاس اخبار مربوط به تخریب خانه‌های تاریخی در بافت قدیم شیراز طی ماه‌های اخیر واکنش‌ها و رویکردهای متفاوتی را به همراه داشت؛ رویکردهایی که با هدف حفظ و صیانت از این محدوده و تحت عنوان «ثبت ملی بافت» و «تشکیل شورای فنی بافت تاریخی» مطرح شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106901/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84