رویداد اردبیل۲۰۲۳؛ فرصتی که نباید از دست برود


اردبیل-ایرنا- اردبیل در حالی به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو انتخاب شده است که استفاده بهینه از این فرصت نیازمند اجماع و اهتمام دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در داخل استان و حمایت ملی از برگزاری این رویداد مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990442/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF