رونق صنعت گردشگری کردستان، توسعه پایدار منطقه را به دنبال دارد


سنندج-ایرنا-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: رونق صنعت گردشگری و تردد و اقامت گردشگران در استان توسعه پایدار منطقه را به دنبال خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121251/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF