روزانه تا ۱۰ هزار نفر از نمایشگاه هوایی دزفول بازدید کردند


دزفول – ایرنا – فرمانده پایگاه هوایی چهارم شکاری وحدتی دزفول گفت: روزانه بین هشت تا ۱۰ هزار نفر از نمایشگاه هوایی این پایگاه دیدن کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064623/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF