روایت ناصرالدین شاه از همزمانی شب قدر با تحویل سال ١٢٧۴/مردم مشغول نماز و دعا هستند


تهران- ایرنا- چهار جلد خاطرات به خط ناصرالدین شاه قاجار (سال های ١٢٧٠ تا ١٢٧۴ خورشیدی) در نمایشگاه «نو روزه» در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به نمایش درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070312/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A1%D9%A2%D9%A7%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85