رقابت آشپزی برای معلولان


جشنواره ملی «طعم امید» متشکل از مسابقه آشپزی ویژه معلولان با هدف ایجاد انگیزه، امیدبخشی و ارتباط افراد معلول با حوزه‌های متنوع صنعت گردشگری برگزار می‌شود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020603059/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86