رشد ۲۰ برابری ثبت آثار تاریخی خراسان رضوی پس از انقلاب اسلامی


مشهد- ایرنا- توجه به اهمیت و جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین رویکردها در ایران پس از انقلاب اسلامی است که محصول این نگاه در خطه خراسان رضوی به لحاظ پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، بسیار محسوس و چشمگیر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022034/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C