راه‌اندازی خط دریایی بین آبادان و بندر سیبه عراق در حال پیگیری است


آبادان – ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی آبادان گفت: راه اندازی خط دریایی بین آبادان و بندر سیبه عراق به مدت زمان هفت دقیقه سفر دریایی در حال پیگیری و انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008461/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C