رئیس پژوهشکده ایرانشناسی: بازگشت به گذشته تاریخی به معنای ماندن در آن نیست


تهران-ایرنا- رئیس پژوهشکده ایرانشناسی گفت: بازگشت به گذشته تاریخی و بررسی آن به معنای ماندن در آن نیست بلکه گذشته را می‌شناسیم تا بتوانیم بهتر به سوی آینده حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044793/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86