دیپلماسی فرهنگی و احیاء مرکز منطقه‌ای حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس در ایران


تهران- ایرنا- انتخاب ایران به عنوان رئیس شورای حکام پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در منطقه آسیای غربی و مرکزی، توسعه دیپلماسی فرهنگی بر پایه میراث ناملموس و همکاری متقابل با کشورهای منطقه به مرکزیت فرهنگی ایران را تقویت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156115/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3