دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رییس آکادمی علوم تاجیکستان
تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در دیدار با رییس آکادمی علوم تاجیکستان راه های گسترش و تعمیق روابط بین دو طرف را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231806/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86