دستگاه‌ها در تحول حوزه صنایع‌دستی سهیم باشند


تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نوآوری در همه بخش‌های صنایع‌دستی را برای جهانی شدن ضروری دانست، گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید برای تحول و جهش فوق‌العاده در حوزه صنایع‌دستی سهیم باشند و نقش‌های مهم ایفا کنند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84991260/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF