دبیرانجمن ایرانشناسی: در انتقال هویت ایرانی کوتاهی داشته‌ایم


تهران- ایرنا- دبیر انجمن ایرانشناسی در تحلیل بی‌توجهی به عِرق ملی و هویت ایرانی در برخی رویدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر می‌گوید: رویدادهای اخیر نشان داد که در زمینه آموزش مستقیم و غیرمستقیم هویت ایرانی کوتاهی داشته‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975354/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85