داوران بخش های سینمایی و تلویزیونی نخستین جشنواره ملی میراث‌فرهنگی معرفی شدند


تهران-ایرنا-  علی دارابی قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی در احکام جداگانه داوران بخش های سینمایی، فیلم بلند تلویزیونی و گزارش تلویزیونی نخستین «جشنواره ملی تولیدات چند رسانه ای میراث فرهنگی» معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982693/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C