خوزستان می‌تواند به عنوان پایانه صادراتی صنایع دستی کشور معرفی شود


اهواز- ایرنا – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی را نخستین گام در صادرات صنایع دستی عنوان کرد و گفت: استان خوزستان می‌تواند به عنوان پایانه صادرات صنایع دستی در کشور معرفی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094665/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C