خط گردشگری دریایی بندر شهید حقانی بندرعباس به جزیره هنگام راه‌اندازی شد


بندرعباس – ایرنا – مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: در آستانه نوروز ۱۴۰۲ خط گردشگری دریایی بندر شهید حقانی به جزیره هنگام؛ جزیره‌ای از مجموعه جزایر خلیج‌فارس در نزدیکی قشم راه‌اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056704/%D8%AE%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C