خانه‌ خلاق هنر و فرهنگ به پویایی ارزش‌های هنر ایرانی اسلامی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا گفت: خانه‌ خلاق هنر و فرهنگ یا هر نوع ساختاری که هدایت‌گر و تسهیل‌گر نوآوری‌های عرصه هنر باشد، می‌تواند به استمرار تاریخی ارزش‌های هنر ایرانی-اسلامی و پویایی آن در مواجهه با نیازهای جامعه کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184014/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9